HABER AKIŞI

İş Yerine Sakallı olarak Giden Devlet Memuruna Ceza Verilir mi ? Sakallı Çalışamanın cezası nedir ?

 Tarih: 09-05-2022 13:58:00
Kamu personelinin kılık ve kıyafeti zaman zaman tartışma konusu olmaktadır. Bunlardan birisi de TCDD'de yaşandı.Sendikanın almış olduğu eylem kararı çerçevesinde, işe bir süre 'sakallı' giden TCDD memuru, kınama cezası ile cezalandırıldı.

 Konu mahkemelik oldu. İdare mahkemesi, '....olayın sendikal bir eylem olduğu düşünülse dahi sakallı bir şekilde işe gitmenin sendika üyelerinin hangi hakları elde etmesine katkıda bulunacağı anlaşılılamamıştır' diyerek, cezanın hukuka uygun olduğu yönünde karar verdi.

Bölge İdare Mahmemesi ve danıştay ise idare mahmesinin tersine hüküm kurdu. İşte kararın ayrıntıları....

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/3213 E. , 2021/4614 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/3213
Karar No : 2021/4614
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:…, Temyiz No:… sayılı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 48. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca verilen, temyiz isteminin incelenmeksizin reddine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: İstanbul ... Gar Müdürlüğünde memur olarak olarak görev yapan davacının, hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-(a) maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin TCDD Genel Müdürlüğü Disiplin Amirliğinin … tarih ve … sayılı işleminin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:..., K:… sayılı kararla; Devlet memurlarının kılık ve kıyafetine ilişkin düzenlenmenin 657 sayılı Kanunda ve bu Kanun uyarınca çıkarılan çeşitli mevzuatlarda düzenlendiği, sendikaların memurların kılık ve kıyafeti hakkında karar almasının yasal bir dayanağı olmadığı ve bu durumun hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağı, olayın sendikal bir eylem olduğu düşünülse dahi sakallı bir şekilde işe gitmenin sendika üyelerinin hangi hakları elde etmesine katkıda bulunacağı ve sendikanın hangi amacına ulaşmasına katkıda bulunacağı hususunun da anlaşılır bir biçimde ortaya konulamadığı, şapka takmaması konusu ile ilgili olarak; davacının yolcu trenlerini şapka ve disk ile karşılaması hususundaki tebliğin kendisine yapıldığı hakkında ihtilaf olmadığı, davacının şapka takmak istememesine ilişkin sunduğu gerekçenin ise yerinde olmadığı, disiplin kurulunun oluşumunun da TCDD Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğine uygun olduğu; bu durumda, olayın meydana geldiği tarihte kusurlu görünen davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına konu dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davalı idarenin bölge disiplin kurulunun Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte belirtildiği gibi vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında söz konusu yönetmelikte belirtilen diğer görevliler ile toplanması aşikar olup somut olayda ise aktarılan şekilde oluşturulmaması karşısında davacının itirazının etkili şekilde değerlendirilmemesine/ sonuçlanmamasına yol açılması nedeniyle dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ve İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Bölge İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Mahkemece verilen karara yönelik istinaf başvurusu üzerine verilen kararın kesin olduğu ve 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesinde sayılan temyize tabi davalardan olmadığı anlaşıldığından, kesin olarak verilen karara karşı temyiz başvurusunda bulunulması mümkün olmadığı gerekçesiyle temyiz isteminin incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca bölge disiplin kurullarının oluşturulduğu, davacının hakkında tesis edilen disiplin cezasına yaptığı itirazın TCDD 1. Bölge Disiplin Kurulu tarafından reddedildiği, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının kesin olduğu, davalı idarenin temyiz isteminin hukuki dayanağının bulunmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan temyize konu kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle temyiz isteminin incelenmeksizin reddine ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:…, Temyiz No:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 23/09/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

  Editör: SerhATT ŞİMŞEK   Bu haber 260 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Emsal Kararlar HABERLERİ
  İTFAİYE ERİ HABERLERİ
İtfaiye Eri,Zabıta ve Memur Alımı Yapılacak ! İtfaiye Eri,Zabıta ve Memur Alımı Yapılacak ! Burdur ili Tefenni Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları K..
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için başvuruları başladı Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için başvuruları başladı Büyükşehir'e 125 itfaiye eri alımı için başvurular başladı Antalya Büyükşehir Be..
Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri, Çöken Çatının Altında Kaldı ! Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri, Çöken Çatının Altında Kaldı ! İzmir’in Tire ilçesinde boş bir binada çıkan yangına müdahale ederken çatının çö..
Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri Alımı Yapacak Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri Alımı Yapacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kan..
  POLİS HABERLERİ
Terör operasyonunda Gazi Olan Uzman Çavuş Hastanede Evlendi ! Terör operasyonunda Gazi Olan Uzman Çavuş Hastanede Evlendi ! Terör operasyonunda hem kolunu hem de bacağını kaybetti. En zor gününde yanında ..
Sivil Polisler 112 Acil Kıyafetleriyle Kamufle Olup Baskın Yaptı ! Sivil Polisler 112 Acil Kıyafetleriyle Kamufle Olup Baskın Yaptı ! Adana’da polis ekipleri, tanınmamak için acil tıp teknisyeni üniforması giyip ku..
35 yıllık seri cinayetlerin Katili:eski bir polis memurunun intihar notuyla.. 35 yıllık seri cinayetlerin Katili:eski bir polis memurunun intihar notuyla.. Le Grêlé takma isimli katilin fotoğrafı onlarca yıldır Paris adli polisinin duva..
Polis, Sağlık ve İtfaiye ekipleri Tam Kelimenin Anlamıyla İpten Adam Aldırlar ! Polis, Sağlık ve İtfaiye ekipleri Tam Kelimenin Anlamıyla İpten Adam Aldırlar ! Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde haber alınamayan bir şahıs, intihar etmek üzerey..
  FLASH HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumlarını UYARDI ! Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumlarını UYARDI ! "Yazılı olarak bildirilen idari işlemlerde, Anayasanın 40 ıncı maddesi uyarınca,..
Aile Hekimlikleri Tüm Hak gasplari nedeniyle KAPALI ! Aile Hekimlikleri Tüm Hak gasplari nedeniyle KAPALI ! Konya da tüm aile hekimleri grev nedeniyle Kapalı Kapılara Tüm Hak gasplari nede..
Çocuklarım aç diyen Roman kadına Geber Diyen Yetkiliye Bakın Ne Oldu ? Çocuklarım aç diyen Roman kadına Geber Diyen Yetkiliye Bakın Ne Oldu ? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalı..
ORDU'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜM ORDU'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜM Ordu'da 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.
  Sağlık Bakanlığı HABERLERİ
Fahrettin Koca 53 Fenomen Doktorla Görüşmüştü Neler Konuşuldu ? Fahrettin Koca 53 Fenomen Doktorla Görüşmüştü Neler Konuşuldu ? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Sağlık Bakanlığına davet edilerek fikir ..
Fahrettin Koca;50 fenomen Doktorla buluşup kabul edilen kanun teklifini anlatacak. Fahrettin Koca;50 fenomen Doktorla buluşup kabul edilen kanun teklifini anlatacak. Geçtiğimiz hafta meclis genel kurulunda kabul edilen ancak hekimlerin büyük tepk..
Fahrettin Koca: Kamudan gidenler tekrar devlete geri dönecek ! Fahrettin Koca: Kamudan gidenler tekrar devlete geri dönecek ! Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, AKP milletvekillerinin Kızılcahamam kamp..
Fahrettin Koca'nın “hekimler hariç” cümlesi ile başlayan sabit ek ödeme tweeti büyük tepki topladı Fahrettin Koca'nın “hekimler hariç” cümlesi ile başlayan sabit ek ödeme tweeti büyük tepki topladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan attığı tweetler sağlık camiasın..
  Ambulans Kazası HABERLERİ
Trafik kazasına Görevlendirilen iki ambulans Çarpıştı ! 3 sağlık Personeli yaralı ! Trafik kazasına Görevlendirilen iki ambulans Çarpıştı ! 3 sağlık Personeli yaralı ! Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, trafik kazasına giden iki ambulansın çarpışması s..
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı ! Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı ! Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hasta taşıyan ambu..
Ambulans Kaza Yaptı ! Hastanın Yakınları Kazada ki Araç Sürücüsüyle Kavga Etti ! Ambulans Kaza Yaptı ! Hastanın Yakınları Kazada ki Araç Sürücüsüyle Kavga Etti ! İstanbul Fatih'te hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans ile otomobil çar..
Ambulans Kazası ! Geçmiş Olsun Konya 112 Acil Ambulans Kazası ! Geçmiş Olsun Konya 112 Acil Konya’nın Kulu ilçesinde otogar kavşağında meydana gelen kazada ambulansla hafif..
  KPSS HABERLERİ
2019, 2020 ve 2021 Yıllarına ait Ait KPSS Sınav Soruları 2019, 2020 ve 2021 Yıllarına ait Ait KPSS Sınav Soruları 2019 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğ..
2022 KPSS Lisans Başvuruları Başladı mı?2022 KPSS Lisans Başvuruları ne zaman ? 2022 KPSS Lisans Başvuruları Başladı mı?2022 KPSS Lisans Başvuruları ne zaman ? Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür otur..
KPSS-2022/5 Sağlık Personeli Alımı İLANI YAYINLANDI ! İşte Detaylar.. KPSS-2022/5 Sağlık Personeli Alımı İLANI YAYINLANDI ! İşte Detaylar.. Sağlık Bakanlığı 10 Bin Sözleşmeli Sağlık Personeli Branş Dağılımı 15 Mart tarih..
2021/10 KPSS Sözleşmeli Sağlık Personeli Göreve Başlama Duyurusu Yayınlandı ! 2021/10 KPSS Sözleşmeli Sağlık Personeli Göreve Başlama Duyurusu Yayınlandı ! KPSS-2021/10 sonucuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişk..
  Beyaz Kod HABERLERİ
Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakını En Son Silah Çekti ! Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakını En Son Silah Çekti ! Sağlıkta şiddetin son durağı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi oldu. Acil ..
Cerrah Görevi Esnasında Bıçaklandı ! O İlde O Branşta ki Tek DOKTORDU ! Cerrah Görevi Esnasında Bıçaklandı ! O İlde O Branşta ki Tek DOKTORDU ! Kars Kafkas Üniversitesi’nde şehrin tek kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan..
Evine Geri Dönmeyen Kızını Döven Baba,Bıçağı Sağlık Çalışanlarına Çevirdi ! Evine Geri Dönmeyen Kızını Döven Baba,Bıçağı Sağlık Çalışanlarına Çevirdi ! Eve dönmek istememesi nedeniyle çocuğunu darbeden ardından sağlık görevlilerine ..
resim yok Doktor: 'Önlüğüm yırtıldı, kaburgam çatladı' İzmir'de Menemen Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen Dr. Mir Nayim Kiyan, 'ad..
  MAGAZİN HABERLERİ
Adriana Lima'nın KARIN ŞEKLİ KAFALARI KARIŞTIRDI ! Ebelerden Yorum 20 Yıllık Ebeyim Böylesini Görmedim ! Adriana Lima'nın KARIN ŞEKLİ KAFALARI KARIŞTIRDI ! Ebelerden Yorum 20 Yıllık Ebeyim Böylesini Görmedim ! Cinsiyet partisiyle erkek bebeği olacağını öğrenen Adriana Lima, Alexander Wang ..
Eşkiya'nın İlyas'ından Yep yeni Doktor Filmi ! Eşkiya'nın İlyas'ından Yep yeni Doktor Filmi ! Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yeni dizi Kasaba Dokto..
David Beckham, İnstagram hesabını Ukraynalı doktora Teslim Etti ! David Beckham, İnstagram hesabını Ukraynalı doktora Teslim Etti ! ngiliz Futbolcu David Beckham, Ukrayna'daki savaşın ağır sonuçlarına dikkat çeke..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Bu Gün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz ?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
Yukarı