bursa escort escort bursa bursa sınırsız escort escort bursa bursa escort bursa escort bursa escort
escort istanbul şişli escort istanbul eskort mecidiyeköy escort bağdat caddesi escort beylikdüzü escort
sakarya escort gebze escort escort bodrum bodrum escort
HABER AKIŞI

Yönetmeliğe Aykırı Görevlendirmeye Danıştaydan Emsal Karar

 Tarih: 17-11-2019 14:37:00  -   Güncelleme: 17-11-2019 14:54:16
Danıştay 5 . dairesinin vermiş olduğu karar hastanelerde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlerinin, Başhekimlerin ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılmış olan yönetmeliklere aykırı görevlendirmelere dur diyecek nitelikte. Öncelikle sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında yyönetmeliklere aykırı görevlendirmelere bakacak olursak;

Sahada nöbet tutacak personele ihtiyacım var denirken geçici görev ile il,ilçe sağlık müdürlükleri ve ADSM'lerine yapılan geçici görevlendirmeler

Sahada nöbet tutacak personele ihtiyacım var denirken geçici görev ile il,ilçe sağlık müdürlükleri ve ADSM'lerde çalışan personelin hukuk büro, personel özlük, sicil atama , bilgi işlem , satın alma, disiplin v.b birimlerde alan dışı çalıştırılmasına Sahada nöbet tutacak personele ihtiyacım var denirken nöbet tutmadan çalışılması gereken Eğitim Hemşireliği, ayaktan tedavi birimleri, tiğ, eczane, medikal depo, enfeksiyon kontrol hemşireliği, v.b alanlarda yapılan ve sağlık muafiyeti , nöbet muafiyeti yada 25 yıl ve üzeri çalışması olanlar dışında yapılan, hastaneye yeni başlamış daha mesleğin baharında sayılan personelin görevlendirmeleri Hemşirelik yönetmeliğinde yer almayan süpervizör,sağlık Bakım Hizmetleri Birim sorumlusu, koordinatör hemşire görevlendirmeleri ve soruşturma yaptırılması, yapılan soruşturmalr sonucunda verilen cezalar Gözetmen hemşirelerin gündüzde çalıştırılması Sorumlu Hemşirelere nöbet tutturulması, soruşturma yaptırılması İl Sağlık Müdürlüklerinde yönergeye aykırı kurulan birimler ve burada çalışan personel görevlendirmeleri Gecici görev yönetmeliğine aykırı olarak yapılan 1 yıl süreli gecici görevlendirmeler

Tıbi sekreter kadrosunda buluna personelin yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine aykırı olarak hukuk büro,özlük,sicil,idare  medikal depo, ayniyat, v.b alanlarda alanı dşında görevlendirilmesi Sürekli işçi kadrosunda bulunan personelin hizmet alım şartnamesine aykırı olan birimlerde görevlendirilmesi,  İle  o gün tayini çıkan personelin gecici görev ile hastanede bir gün dahi çalışmadan il,ilçe sağlık müdürlükleri ve ADSM'lerde geçici görev ile görevlendirilmesi hangi mevzuat ve gerekçe ile açıklanabilir.

Nöbetten çıkma dilekçesine olumsuz cevap veren sayıın sözleşmeli yönetici mahkemede bunu hangi hukuki gerekceye dayandırabilir. Burada en önemli görev Sağlık personelinin sesi olması gereken sendikalara düşüyor. Sağlık personelinin sesi olması gereken sendikalar, neden yasa ve yönetmeliklere aykırı olan durumlar için dava açmaz ve sağlık personelinin magduriyetinin giderilmesine ses olmaz. 

Emsal olan karar için Sorumlu Hemşire görevlendirmesinde  Danıştay kararına ve  Yönetmelikde Sorumlu Hemşire için ne diyor ona bakalım; 08.03.2010 tarihinde yayınlanan 27515 sayılı Resmi Gazete'de yer alan ve amacı "sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir" olarak yer . Hemşirelik Yönetmeliğinde "Sorumlu hemşire MADDE 10 – (1) Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir.

Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar." hükmü açıkça yer almasına rağmen Sağlık Bakanlığına Bağlı kuruluşlara bakıldığında yüksek lisans mezunu uzman hemşirelerin görevlendirilmediği gibi hemşirelikte lisans eğitimine sahip olmayan çalışanlarda görevlendirildiği açıkça görülmektedir.Ancak Danıştay 5. dairesinin sorumlu hemşire görevlendirmesi doğrultusunda almış olduğu karar sağlık çalışanlarının yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan görevlendirmeler de mahkeme yolu ile hakkını araması durumunda kazanacağını göstermektedir.

Erzurum 1. İdare Mahkemesince; Hemşirelik Yönetmeliğinin 10. maddesinde, sorumlu hemşirelerin kimlerden seçileceğinin belirtildiği; anılan Yönetmelik maddesine göre, öncelikle alanında uzman hemşirelerin, uzman hemşirenin bulunmaması halinde üç yıl deneyimli ve lisans mezunu olanların, lisans mezunu olan hemşire bulunmaması halinde ise diğer hemşirelerin sorumlu hemşire olarak görevlendirileceği; uyuşmazlık konusu olayda ise, davacının 4 yıllık fakülte mezunu olmasına karşın, 2 yıllık yüksekokul mezunu H. T.isimli hemşirenin görevlendirildiği; buna göre, 4 yıllık yüksekokul mezunu olan davacının, öncelikli olarak sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesi gerekirken, 2 yıllık yüksekokul mezunu olan ......... sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesinin Hemşirelik Yönetmeliğinin 10. maddesine açıkça aykırı olduğu sonucuna varıldığı görülmektedir.

Danıştay 5. dairesinin sorumlu hemşire görevlendirmesi ile açılan dava sonucunu ( e:2014/5535, k:2015/9038) yayınlıyoruz.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: Dava; Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hemşire olan davacı tarafından, ......isimli hemşirenin Kemoterapi Ünitesine sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesine ilişkin 25.3.2013 tarihli işlem ile ....... sorumlu hemşirelikten alınarak kendisinin sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 26.4.2013 tarih ve 4817 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Erzurum 1. İdare Mahkemesince; Hemşirelik Yönetmeliğinin 10. maddesinde, sorumlu hemşirelerin kimlerden seçileceğinin belirtildiği; anılan Yönetmelik maddesine göre, öncelikle alanında uzman hemşirelerin, uzman hemşirenin bulunmaması halinde üç yıl deneyimli ve lisans mezunu olanların, lisans mezunu olan hemşire bulunmaması halinde ise diğer hemşirelerin sorumlu hemşire olarak görevlendirileceği; uyuşmazlık konusu olayda ise, davacının 4 yıllık fakülte mezunu olmasına karşın, 2 yıllık yüksekokul mezunu H. T. isimli hemşirenin görevlendirildiği; buna göre, 4 yıllık yüksekokul mezunu olan davacının, öncelikli olarak sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesi gerekirken, 2 yıllık yüksekokul mezunu olan H.T. sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesinin Hemşirelik Yönetmeliğinin 10. maddesine açıkça aykırı olduğu sonucuna varıldığından, hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemler iptal edilmiştir. Davalı İdare, dava konusu işlemlerin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, davalı İdare tarafından ileri sürülen iddialar, Mahkeme kararının, H.T.'ın Kemotarapi Ünitesine sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. İdare Mahkemesi kararının, davacının Kemoterapi Ünitesine sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesine ilişkin istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline ilişkin olarak ise; 8.3.2010 tarih ve 27515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4/e maddesinde, mesleği ile ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması Bakanlıkça tescil edilen hemşirenin uzman hemşire olarak tanımlanacağı ifade edilmiş; aynı Yönetmeliğin Sorumlu Hemşire başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasında ise; Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar, kuralına yer verilmiştir. Dava dosyasının incelenmesinden; H.T.adlı hemşirenin Kemoterapi Ünitesinde sorumlu hemşire olarak görevlendirildiği, davacı tarafından ......... hemşirelikten alınarak kendisinin sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddi üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca; bir hemşirenin sorumlu hemşire olarak görevlendirilebilmesi için, öncelikle görevlendirilecek alanda uzman hemşire olunması bir başka deyişle mesleği ile ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması Bakanlıkça tescil edilen hemşire olması gerekmektedir. Ancak, çalışmak istenilen alanda uzman hemşire bulunmaması halinde, üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından, kurum veya kuruluşta hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde ise, diğer hemşirelerden de sorumlu hemşire olarak görevlendirme yapılabileceği açıktır. Buna göre, İdare Mahkemesince, davacının uzman hemşire olmadığı da göz önüne alındığında, davalı İdarede görev yapan, ilgili alanda uzman hemşire bulunup bulunmadığının araştırılması, uzman hemşire bulunmaması halinde ise davacı dışında üç yıl deneyimi bulunan ve lisans mezunu olan hemşirelerin bulunup bulunmadığının incelenmesi suretiyle, davacının sorumlu hemşire olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususu ile ilgili bir karar verilmesi gerekirken, H.T.adlı hemşirenin 2 yıllık fakülte, davacının ise 4 yıllık fakülte mezunu olduğundan bahisle, öncelikle davacının sorumlu hemşire olarak atanması gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kısmen reddi ile Erzurum 1. İdare Mahkemesince verilen 29.11.2013 günlü, E:2013/557; K:2013/1255 sayılı kararın; ......sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptaline yönelik bölümünün onanmasına; davalı İdarenin temyiz isteminin kısmen kabulü ile kararın, davacının sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesi isteminin reddine dair kısmının iptaline ilişkin bölümünün, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 16.11.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Benzer Haberlerimiz için TIKLAYINIZ

Youtube Kanalımıza Abone Olur musunuz?

112AcilFm Youtube Kanalı TIKLA

112AcilFM Facebook Sayfası TIKLA

Sondakika112 Facebook Sayfası TIKLA

İnstagramda Bizi Destekler misiniz ?

112AcilFm İnstagram Sayfası TIKLA

Twetter de Bizi Destekler misiniz ?

112AcilFm Twetter Sayfası TIKLA

Eğer Android Telefonunuz Varsa

Sağlık Personelinin Cep Kitabı Sayılacak

android uygulamamızı yüklemeyi unutmayınız.. Google Play:112AcilFm

İster FACEBOOK istersen SİTEMİZ üzerinden Yorum Yaparak Fikrini Beyan Edebilirsin

  Editör: SerhATT Şimşek   Bu haber 1075 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Emsal Kararlar HABERLERİ
  Flash HABERLERİ
Hastane Yemeğinden Bu Seferde Böcek Çıktı!İnsan Yiyor bu Yemekleri Hastane Yemeğinden Bu Seferde Böcek Çıktı!İnsan Yiyor bu Yemekleri Fethiye Devlet Hastanesi personeline verilen yemeklerden böcek çıkması, yemekler..
Teröristler Hastane Önünde Nöbette Olan Bekçilere Ateş açtı Teröristler Hastane Önünde Nöbette Olan Bekçilere Ateş açtı Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi önünde görevli bekçilere hain saldırı..
Tarlada Ameliyat Tarlada Ameliyat Mısır hasadı sırasında tarım işçisi E. Köklü biçerdövere iki ayağını birden kap..
Oksijen Yerine Azot Verilen Hastada Karar Oksijen Yerine Azot Verilen Hastada Karar Torbalı Devlet Hastanesi‘nde, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verili..
  Sağlık Bakanlığı HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Duyurusu Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Duyurusu Sağlık bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusunu Yayınladı..T.C. S..
Sağlık Bakanından 112Acil 25. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajları Sağlık Bakanından 112Acil 25. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajları Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl d..
17 bin 689 Sağlık Personel Alımında Son Dakika ! 17 bin 689 Sağlık Personel Alımı HakkındaTüm Detaylar 17 bin 689 Sağlık Personel Alımında Son Dakika ! 17 bin 689 Sağlık Personel Alımı HakkındaTüm Detaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 bin 689 Sağlık Personel Alımı Hakkında öneml..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Özbekistan Ziyareti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Özbekistan Ziyareti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özbek-Türk Sağlık İş Forumu"na katılmak üzere Özb..
  Ambulans Kazası HABERLERİ
Ambulans Kazası ! 5 Yaralı Ambulans Kazası ! 5 Yaralı İstanbul'da hasta taşıyan 112 acil ambulansı kaza yaptı.Kaza sonucu 5 kişi yaral..
Şanlıurfa da Ambulans Kazası ! 4YARALI Şanlıurfa da Ambulans Kazası ! 4YARALI Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında, 4 kiş..
Feci Ambulans KAZASI DAKİKA DAKİKA KAMERALARA YANSIDI ! 1 Ölü 9 Yaralı Feci Ambulans KAZASI DAKİKA DAKİKA KAMERALARA YANSIDI ! 1 Ölü 9 Yaralı Ağrı'da hasta taşıyan ambulansla bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatın..
Ambulans Kazası ! Geçmiş Olsun Kastamonu 112 Ambulans Kazası ! Geçmiş Olsun Kastamonu 112 Kastamonu Devlet Hastanesi'ne hasta sevki yapan ambulans ile hafif ticari araç, ..
  KPSS HABERLERİ
KPSS 2019/2 Tercih Kılavuzu Yayımlandı KPSS 2019/2 Tercih Kılavuzu Yayımlandı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçi..
KPSS 2019/4 Branş Sıralamaları,taban Puanlar ve Daha Fazla İçin Youtube Kanalımızdaki Videoyu İzliyebilirsiniz KPSS 2019/4 Branş Sıralamaları,taban Puanlar ve Daha Fazla İçin Youtube Kanalımızdaki Videoyu İzliyebilirsiniz 112AcilFm Sağlık Personelinin Sesi olarak 2019/4 tercih sonuçlarının en yüksek v..
2019 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi 2019 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yön..
Adalet:3600 Sadece Hemşirelere Verilirse.. Adalet:3600 Sadece Hemşirelere Verilirse.. Yaklaşık 1 yıldır memurların gündeminde olan 3600 meselesinde halen belirsizlikl..
  Beyaz Kod HABERLERİ
An ve An Kameralara Yansıdı Ekmek Bıçağı İle Sağlık Personelini Bıçaklama Kovalamacası An ve An Kameralara Yansıdı Ekmek Bıçağı İle Sağlık Personelini Bıçaklama Kovalamacası Özel hastanede çalışan sağlık görevlisi mola esnasında çıktığı hastanenin önünde..
Beyaz Kod: Doktorun Göğsüne Tekme ! Beyaz Kod: Doktorun Göğsüne Tekme ! Samsun'da Kardiyoloji Uzmanı Doktor Gökhan Gök, hasta muayene ettiği sırada aray..
El,Kol Bitti Fırçayla Beyaz Kod ! VİDEOLU HABER El,Kol Bitti Fırçayla Beyaz Kod ! VİDEOLU HABER İstanbul'un Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezine kimliğ..
iLAÇ YAZMAZSA DÖV,RAPOR VERMEZSE KAFA AT ! ŞAMAR OĞLANINA DÖNDÜ SAĞLIK PERSONELLERİ ! iLAÇ YAZMAZSA DÖV,RAPOR VERMEZSE KAFA AT ! ŞAMAR OĞLANINA DÖNDÜ SAĞLIK PERSONELLERİ ! iZMİR'in Gaziemir ilçesi 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne (ASM), ehliyet için sağl..
  MAGAZİN HABERLERİ
Hakan Ural Darp Edilen Doktora :Kadınla polemiğe girersen yersin dayağı Hakan Ural Darp Edilen Doktora :Kadınla polemiğe girersen yersin dayağı Twitter'da Hakan Ural'a Sağlık Personelleri Tarafından Bir Çok Tepki Gösterildi ..
Her Pazar Poliklinik Hizmeti Veren DOKTOR BELEDİYE BAŞKANI Her Pazar Poliklinik Hizmeti Veren DOKTOR BELEDİYE BAŞKANI Mersin Tarsus Belediye Başkanı seçilen Dr. Haluk Bozdoğan, seçim döneminde meyda..
Haluk Levent ile Dr. Mutaf Sosyal Medyada Kavga Etti Haluk Levent ile Dr. Mutaf Sosyal Medyada Kavga Etti Son zamanlarda sağlık sorunlarına sosyal medyadan çözüm bulma trendine Prof.Dr.M..
Bilek Güreşi Şampiyonun Doktorluk Hayali Gerçek Oluyor Bilek Güreşi Şampiyonun Doktorluk Hayali Gerçek Oluyor 3 yıl önce katıldığı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Gamz..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

112AcilFm i Ne Sıklıkla Takip Ediyorsunuz ?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
Yukarı